ஞாயிறு, செப்டம்பர் 14, 2008

மாற்றம்

மாற்றம் என்பது
இயற்கையின் நியதி
நிலை மாறாதிருக்க
நாம் நியதிக்கு அப்பற்பட்டவர்கள் அல்ல
மரணம் என்பதும்
ஒரு நிலை மாற்றம்
விதையின் மரணம்
விருட்சம்
மழையின் மரணம்
நதி
நதியின் மரணம்
கடல்
வித்து மரமாதல்
மரம் வித்தாதல்
வித்து மீண்டும்
மரமாதல்
இயற்கையின் நியதி
நதி கடலாவதும்
கடல் மழையாவதும்
மழை மீண்டும்
நதியாவதும்
இயற்கையின் நியதி
மாற்றம் என்பது
நிகழாதிருந்தால்
இயக்கம் என்பதே
இல்லாதிருக்கும்
இயக்கம் என்பதே
இல்லாதிருந்தால்
இறைமை என்பதேது
இயக்கத்தின் இன்னொரு பெயர்
இறைமை
மாற்றம் என்பது
படைப்பின் பரிணாமம்


கருத்துகள் இல்லை: