சனி, செப்டம்பர் 20, 2008

நீர் குமிழி

நீர் குமிழி

ஒரு நீர் குமிழி
நீரிலிருந்து எழும்
நிகழ்ச்சி ஜனனம்
அந்த நீர் குமிழி
நீருடன் இணையும்
நிகழ்ச்சி மரணம்
நீரிலிருந்து எழுந்த நீர் குமிழி
நீரை மறந்து விடுகிறது
நிகழ்கால உருவே
நிஜம் என்று நினைக்கிறது
நீரில் மிதக்கும்; நீர் குமிழி
நீரில் தன் உருவை
இழக்க விரும்புவதில்லை
நீர் குமிழியே நிலை என்று
நிலை மறந்து மிதக்கிறது - அது
நிஜம் மறந்து விட்ட நிலை என்று
நீராகும் போதே தெரிகிறது
நீர் குமிழி, நீர் குமிழிக்கு
செய்யும் உதவி நாம்
நீர் என்தை
நினைவு படுத்துவது
நீரான பின் எல்லா
குமிழிகளும் - தான்
நீரென்பதை உணரும்
அதை நீர் குமிழியிலேயே
உணர்வது தான் உன்னதம்
நேற்று நீராய் இருந்த
நீர் குமிழி
இன்று நீர் குமிழியாய் இருக்கிறது
நாளை நீராய் இருக்கும்
அது இருந்து கொண்டே
இருக்கபோவது நிஜம்


மாற்றங்கள் மட்டுமே
தோற்றங்களாய் நிகழும்
இது பிரபஞ்ச பொது விதி
இந்த உண்மையறிவோம்
தன்னையும் அறிவோம

கருத்துகள் இல்லை: