சனி, செப்டம்பர் 20, 2008

என்னிடம் வாருங்கள்

என்னிடம் வாருங்கள்

என்னிடம் வாருங்கள்
உங்கள் உணர்வுகளுக்கு
ஒத்தடம் கொடுக்கிறேன்

என்னிடம் வாருங்கள்
மனதின் ரணங்களை
மயிலிறகால் வருடுகிறேன்

என்னிடம் வாருங்கள்
கலங்கி விட்ட நெஞ்சத்தில்
கல் தூண் நாட்டுகிறேன்

என்னிடம் வாருங்கள்
வெறுமையான உள்ளத்திலும்
விழா காலம் ஏற்படுத்துகிறேன்

என்னிடம் வாருங்கள்
உங்கள் கண்களின்
கண்ணீருக்கு கரை கட்டுகிறேன்

என்னிடம் வாருங்கள்
கசந்து விட்ட வாழ்கையிலும்
களிப்பூட்டுகிறேன்

என்னிடம் வாருங்கள்
இழந்து விட்ட நம்பிக்கையை
மீட்டுத் தருகிறேன்

என்னிடம் வாருங்கள்
உங்கள் கனவுக் கோட்டையில்
நிஜத்தில் கால் பதிக்க வழி காட்டுகிறேன்

நிங்கள் விரும்பினாலும்
விரும்பா விட்டாலும்
என்னிடம் வந்தே ஆக வேண்டும்

நான் யார் தெரியுமா
உங்கள் கண்களால் காண முடியா
காலம் நான.;

கருத்துகள் இல்லை: