புதன், செப்டம்பர் 17, 2008

வாழ்கை

உண்டுகளித்து
உலுத்து போவது
உண்மை என்ற போதிலும்

கொண்டு வந்ததும்கொண்டு
போவதும் ஒன்றுமில்லை
என்ற போதிலும்
வாழ்கை பல நூறுஆண்டுகள்
இங்கு இல்லை என்ற போதிலும்

எத்தனை ஆசை
இந்த வெற்று வாழ்கையிலே
உண்டு சுவைக்கவும்
கண்டு மகிழவும்
கேட்டு இன்பம் கோடி
பெற கடலளவு
உண்டு என்ற போதிலும்

அத்தனையும் கொண்டு
மகிழ்திட மட்டு ஒன்று உண்டு
என்று மனம்
அறிந்த போதிலும்

எத்தனை ஆசை
இந்த வெற்று வாழ்கையிலே
ஆண்டியாய் அரை
வயிராய் வாழ்ந்து
மறைந்தவர் கோடி

கோடி கோடியாய் வைத்து
மாடி மாடியாய் கட்டி
வாழ்ந்து மறைந்தவர்
கோடி

தேடி தேடி பார்பினும்
தேவையில்லா
மனிதன் இல்லா
உலகத்திலே
வாழத்தான் எத்தனை ஆசை
எத்தனை ஆசை.

கருத்துகள் இல்லை: